Kierownik projektu

Prof. dr hab. inż.
Beata Kolesińska

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny,
Instytut Chemii Organicznej,

ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź

Tytuł zawodowy i stopnie zawodowe

10. 2019

Tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych

11. 2011

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych, Rozprawa habilitacyjna: „Stabilne sole N-triazynyloamoniowe – synteza, właściwości i zastosowanie” Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka

11. 2002

Tytuł doktora nauk chemicznych, Praca doktorska: „Enancjomeroróżnicujące odczynniki kondensujące” wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Z. J. Kamińskiego

07. 1997

Tytuł magistra inżyniera chemii, Praca magisterska: „Diastereoselektywna synteza peptydów przy użyciu triazynowych odczynników kondensujących” wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. inż Z. J. Kamińskiego

Edukacja

2007 – 2008

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, studia podyplomowe „Biotechnologia medyczna”

1997 – 2002

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, stacjonarne studia doktoranckie

1992 – 1997

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, studia dzienne magisterskie, kierunek chemia i technologia organiczna

1988 – 1992

Liceum ogólnokształcące im. ks. Adama Jerzego Czartoryskiegow Puławach, profil: biologiczno-chemiczny

Wykształcenie uzupełniające

2017

Szkolenie z zakresu „Komunikacja, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów”, Łódź

2010

Szkolenie z zakresu Manager Ryzyka w systemie zarządzania ryzykiem zgodnym z ISO 31000, Centrum Edukacyjne PBSG, Łódź

2007 – 2008

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, studia podyplomowe „Biotechnologia medyczna” 

2006

Szkolenie Mass Spectrometry and High Performance Liquid Chromatography of Proteins, Florencja, Włochy

2002

Cykl szkoleń dotyczących GMP organizowanych przez GMProject Co oraz Zakłady Farmaceutyczne Polfa Warszawa

1992 – 2002

Stacjonarne studia doktoranckie, Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

Przebieg kariery zawodowej

2019 – dziś

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Instytut Chemii Organicznej, stanowisko: profesor zwyczajny, zakres obowiązków: działalność dydaktyczna, naukowa, organizacyjna

2015 – 2019

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Instytut Chemii Organicznej, stanowisko: profesor nadzwyczajny, zakres obowiązków: działalność dydaktyczna, naukowa, organizacyjna

2004 – 2014

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Instytut Chemii Organicznej, stanowisko: adiunkt, zakres obowiązków: działalność dydaktyczna, naukowa, organizacyjna

2003 – 2004

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Instytut Chemii Organicznej, stanowisko: asystent, zakres obowiązków: działalność dydaktyczna, naukowa, organizacyjna

2002 – 2003

Agropharm SA, technolog, zakres obowiązków: wdrażanie nowych rozwiązań i technologii z zakresu substancji aktywnych farmakologicznie

Zainteresowania naukowe

Peptydy aktywne biologicznie i ich wykorzystanie w medycynie, koniugaty peptydów
z lekami/znacznikami.

Materiały peptydowe i hybrydowe oparte o peptydy/białka.

Struktury przestrzenne peptydów i ich podatność na tworzenie stabilnych konformerów.

Staże i współpraca naukowa

2011 – 2012

ETH Zurich, Szwajcaria (17 miesięcy)

2007

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED, Kraków, Polska (3 miesiące)

2003 – 2004

Uniwersytet we Florencji, Włochy (13 miesięcy)

2002

Instytut Chemii Organicznej PAN (Polska) (krótkoterminowy) (4 tygodnie)

2002

Chem-Quest Co (USA) (krótkoterminowy) (4 tygodnie)

2002

Agropharm SA (Polska) (krótkoterminowy) (4 tygodnie)

Współpraca naukowa zagraniczna

2016 – do dziś

Sao Paulo State University, Brazylia

2015 – do dziś

Sanger Institute, Department of Surgery, Cardiovascular Strategic Research Initiative, University of Cambridge, Wielka Brytania

2011 – do dziś

Laboratorium für Organische Chemie, ETH Zürich, Szwajcaria

2010 – do dziś

Institute for Research in Biomedicine, University of Barcelona, Hiszpania

2003 – do dziś

Dipartimento di Chimica „Ugo Schiff”, University of Florence, Włochy

Współpraca naukowa w Polsce

2018 – do dziś

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa

2018 – do dziś

Instytut Włókiennictwa, Łódź

2018 – do dziś

Uniwersytet Medyczny, Łódź

2016 – do dziś

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Zabrze

2016 – do dziś

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

2010 – do dziś

Uniwersytet Śląski, Katowice

2010 – do dziś

Collegium Medicum UJ, Kraków

2010 – do dziś

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

2008 – do dziś

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław

Udział w projektach badawczych

2020 – 2023

Wykonawca w projekcie „Warstwy antybakteryjne zol-żel zawierające nanocząstki węgla (AnBaCo)” w ramach programu M-ERA.NET Call 2019, nr umowy o dofinansowanie M-ERA.NET2/2019/3/2020

2020 – 2023

Wykonawca w projekcie Wirtualna platforma danych medycznych oraz nowoczesnej diagnostyki «MDB-MEDICAL DATA BANK»” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2019 – 2022

Kierownik projektu UMO-2018/31/B/ST8/02760 pt. „Innowacyjne materiały hybrydowe użyteczne w wytwarzaniu opatrunków do leczenia stopy cukrzycowej”

2019 – 2022

Wykonawca w projekcie UMO-2018/31/B/ST8/02418 pt. „Wpływ hybrydowych struktur węglowych na proces regeneracji tkanki chrzęstnej/kostnej”

2018 – 2020

Kierownik projektu nr POIR.04.01.02-00-0007/17 pt „Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania”

2016 – 2019

Kierownik projektu UMO-2015/19/B/ST8/02594: pt.” Innowacyjne materiały hybrydowe do regeneracji tkanek wywodzące się wyłącznie ze związków naturalnych”

2016 – 2019

Wykonawca w projekcie projekt BIOSTRATEG2/296369/5/NCBR/2016 pt. „Przetwarzanie biomasy odpadowej w skojarzonych procesach biologiczno-chemicznych”

2016 – 2018

Wykonawca w projekcie Support and Partnership for the development of multiple sustainable and market ready value chains in the Bio-based economy”, SUPERBIO 691555-1

2013 – 2015

Wykonawca w projekcie PBS/B7/13/2013, pt. „Opracowanie innowacyjnej metody syntezy Bocepreviru”

2012 – 2014

Wykonawca w projekcie badawczo-rozwojowym NCBIR nr PBS1/B8/0/2012 pt. „Biomasa wysłodków cukrowniczych jako nowy surowiec do wytwarzania podłoży fermentacyjnych”

2012 – 2014

Wykonawca w projekcie badawczo-rozwojowym NCBIR nr INNOTECH-K1/IN1/61/150409/NCBR/12 pt. „Opracowanie technologii wytwarzania syropów cukrowych z buraka cukrowego jako substytutu cukru białego dla wybranych zastosowań w przemyśle spożywczym”

2010 – 2014

Wykonawca części badawczej projektu badawczo-rozwojowego POIG.01.04.00-10-023/10-00, „Badanie instalacji do syntezy biopaliw oraz sposobu spalania mieszanin paliw”

2011 – 2013

Wykonawca w projekcie badawczym nr N N 405 669 540 pt. „Mikromacierze Sztucznych Receptorów do Bezinwazyjnej Diagnostyki Chorób Nowotworowych”

2010 – 2012

Wykonawca w projekcie badawczym N N405 355537 pt. „Synteza i Badanie Aktywności Biologicznej Hybrydowych Proleków Alkilujących”

2010 – 2012

Wykonawca w projekcie badawczym nr N N204 326737 pt. „Chemzymy Projektowanie, Synteza i Badanie Właściwości Bibliotek Sztucznych Enzymów”

2010

Kierownik projektu Nr 6/PMPP/U/30-09.08/E-370/2009 Patent-Plus pt. „Sposób Otrzymywania Wzbogaconych Enancjomerycznie Produktów Kondensacji z Kwasów Racemicznych lub Kwasów o Niskiej Czystości Enancjomerycznej”

2009 – 2011

Kierownik projektu badawczego nr. N N204 228734 zatytułowany „Synteza, Badanie Właściwości i Zastosowanie Czwartorzędowych Soli Fosfoniowych jako Nowej Rodziny Odczynników Kondensujących”

2007 – 2009

Kierownik projektu „Synteza, Własności i Zastosowanie Stabilnych Chiralnych Czwartorzędowych Soli N-Triazynyloamoniowych Jako Odczynników Enancjomeroróżnicujących” – projekt badawczy realizowany w ramach projektu zamawianego PBZ-KBN-126/T09/15 „ROZWÓJ STEREOSELEKTYWNEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ” koordynowanego przez prof. dr hab. Marka Chmielewskiego

Wyróżnienia i nagrody

2020

Wyróżnienie Jubileuszowym Odznaczeniem 5. Forum Inteligentnego Rozwoju „Zasłużona dla Inteligentnego Rozwoju” za wybitną działalność dotyczącą nauk chemicznych –  w szczególności w zakresie projektowania i syntezy peptydów aktywnych biologicznie i ich wykorzystania w medycynie

2020

Nominacja do ogólnopolskiej nagrody gospodarczej AMBASADOR INNOWACYJNOŚCI za wkład w rozwój innowacji w Polsce, za przyszłościowe, nieszablonowe myślenie, pionierskie projekty, nowe idee i niezwykłe rozwiązania. Przede wszystkim za budowanie pozytywnego wizerunku polskich innowacji, które są na bardzo wysokim poziomie i niejednokrotnie wyprzedzają światowe trendy. Nominacja przyznana przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki.

2019

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii: Naukowiec Przyszłości. Nagroda została przyznana za realizację projektu NCN Innowacyjne materiały hybrydowe do regeneracji tkanek wywodzące się wyłącznie ze związków naturalnych oraz projektu Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania finansowanego z funduszy europejskich w ramach PO Inteligentny Rozwój 2014-2020. Inicjatorem i organizatorem nagrody jest Centrum Inteligentnego Rozwoju, a patronem honorowym Prezes Urzędu Patentowego RP.

2018

Złoty Medal The 3rd International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 2018, Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS) za “Catalytic Method of Fuel Biocomponent Producing from Bioethanol”

2018

Złoty Medal Inventica 2018 na XXII-th International Salon of Research, Innovation and Technological Transfer, Iasi, Romania, za „Catalytical Method of Producing a Fuel Biocomponent from Bioethanol”

2018

Wyróżnienie Łódzkie Eureka 2018 w kategorii „Technika”za Bezodpadową technologię przetwarzania biomasy w paliwa oraz produkty chemiczne o dużym znaczeniu dla gospodarki.

2017

Nagroda Rektora Politechniki Łódzkiej za osiągnięcia naukowe za pracę na rzecz zdobywania nowych zajęć dydaktycznych

2015

Nagroda Rektora Politechniki Łódzkiej roku za osiągnięcia naukowe w dziedzinie syntezy i badań strukturalnych peptydów

2013

Nagroda Rektora Politechniki Łódzkiej roku za osiągnięcia naukowe w dziedzinie syntezy i badań strukturalnych peptydów

2011

Nagroda Rektora Politechniki Łódzkiej roku za osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii peptydów i białek

2002

Nagroda Sigmy-Aldrich i PTChem za pracę doktorską w roku 2002 w zakresie chemii organicznej

Członkostwo i pełnione funkcje

2018

Członek Komitetu Naukowego 11th International Forum on Innovative Technologies for Medicine
(11TH ITMED 2018)

2017

Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji, 24th Polish Peptide Symposium

2015

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 23rd Polish Peptide Symposium

2016 – do dziś

Członek European Peptide Society (EPS)

2016 – do dziś

Członek International Editorial Advisory Board Members czasopisma Helvetica Chimica Acta, wydawanego w ramach Wiley Online Library

2016 – do dziś

Członek Wydziałowych Komisji: Komisji ds. Promocji Wydziału Chemicznego, Komisji ds. Przewodów Doktorskich, Komisja ds. Współpracy z Przemysłem

2015 – do dziś

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem)

2014 – 2016

Pełnomocnik JM Rektora w Polskim Instytucie Technologii, Pełnomocnik JM Rektora w Klastrze Biotechnologii Przemysłowej CLIB2021

2012 – 2016

Członek Wydziałowych Komisji: Komisji ds. Strategii i Rozwoju, Komisji Programowej Studiów Doktoranckich, Komisji ds. Przewodów Doktorskich

2008 – do dziś

Członek Polskiego Towarzystwa Chemii Medycznej (PTChM)

2004 – 2016

Członek Wydziałowej Komisji ds. Promocji Wydziału Chemicznego

Dorobek redakcyjny

2020 – do dziś

Członek International Editorial Advisory Board Members czasopisma Chemistry and Biodiversity, wydawanego w ramach Wiley Online Library

2016 – do dziś

Członek International Editorial Advisory Board Members czasopisma Helvetica Chmica Acta, wydawanego w ramach Wiley Online Library

Dorobek naukowy

95 publikacje naukowe z listy JCR, w tym publikacje w Journal of Organic Chemistry, Journal of the American Chemical Society, Nanomedicine, Antimicrobial Agents and Chemotherapy, European Journal of Organic Chemistry

29 publikacji w recenzowanych czasopismach zagranicznych spoza listy JCR

17 rozdziałów w książkach, w tym w CELLULOSE – MEDICAL, PHARMACEUTICAL AND ELECTRONIC APPLICATIONS Edited by Theo van de Ven and Louis Godbout, InTech Rijeka, Croatia (2013), Syntetyczne receptory molekularne, Strategie syntezy, Metody badawcze” praca zbiorowa pod redakcją prof. G. Schroedera, Betagraf PUH, Poznań, 2007

18 zgłoszeń patenowtych i 16 przyznanych patentów