Patenty

 • Burchacka; Ł. Janczewski, A. Gajda, T. Gajda, „Bis-arylowe estry ω-izotiocyjanianoalkilofosfonianów, sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie”, PAT.230855.

 

 • Burchacka, Ł. Janczewski, A. Gajda, T. Gajda „Pochodne N-acetylo-S-(N-ω-(diarylofosforylo)alkilo-tiokarbamoilo)cysteiny, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie”, PAT.231876.

 

 • Dziugan, Z.J. Kamiński, S. Karski, B. Kolesińska, K. Jastrząbek, I. Witońska „Katalityczny sposób wytwarzania biokomponentu paliwowego z bioetanolu”, PAT 408327.

 

 • Kolesińska, J. Fraczyk, J. Majchrzak, Z.J. Kamiński, J. Wietrzyk, B. Filip, W. Bednarek, P. Wieczorek, K. Dziarkowska, W. Fendler, W. Młynarski „Sposób wytwarzania macierzy N-lipidowanych oligopeptydów immobilizowanych na podłożu o regularnej budowie z eksponowanymi grupami polarnymi, macierze N-lipidowanych , ich zastosowanie do diagnozowania chorób oraz selekcji markerów w badaniach przesiewowych jak również wykorzystujących je do diagnozowania choroby in vitro”, PAT. 226341.

 

 • J. Kamiński, P. Walczak, B. Kolesinska, B. Łazicka, A. Rygała, J. Frączyk, K. Kasperowicz-Frankowska, E. Ołtuszak-Walczak, A. Czyżowska, A. Otlewska, K. Dybka, P. Pietraszek „Sposób wytwarzania estrów kwasu mlekowego z soli kwasu mlekowego”, PAT. 226051.

 

 • Florczak, I. Jodłowska, B. Kolesińska, H. Kalinowska, M. Turkiewicz, Z.J. Kamiński, S Bielecki „Sposób biosyntezy oksydazy monoaminowej”, PAT. 236271.

 

 • Frączyk, B. Kolesińska, Z.J. Kamiński, Ł. Szymański, Z Kołaciński, M. Dudek, K. Mitura, M. Walczak, D. Staniszewska, P. Szkudlarek „Sposób modyfikowania nanomateriałów węglowych zawierających na powierzchni grupy karboksylowe”, PAT. 235948.

 

 • J. Kamiński, B. Kolesińska, J. Frączyk, J. Olejnik, S. Zawadzki, A. Karska, A. Gzik, A. Chaberska. „Sposób otrzymywania (1R,2S,5S)-3-[N-(N-tert-butoksykarbamoilo)-2-metylo-L-walilo]-N-(2-cyklobutylo-1-oksamoiletylo)-6,6-dimetylo-3-azabicyklo[3.1.0]heksan-2-karboksamidu”, PAT. 23416.

 

 • J. Kamiński, B. Kolesińska, R. Kinas, K. Jastrząbek, J. Kolesińska „Sposób wytwarzania tripodstawionych pochodnych 1,3,5-triazyny”, PAT. 210000.

 

 • Kaca, Z.J. Kamiński, B. Kolesińska I. Konieczna, M. Arabski, M. Kwinkowski M „Mimetyki peptydowe ureaz, sposób ich wytwarzania, zastosowanie jako markerów chorób i sposób wykonania testu.” EPO nr. PCT/PL2009/000106.

 

 • J. Kamiński, B. Kolesińska „The method of preparation of enantiomerically enriched products of condensation from racemic acids or acids of the low enantiomeric purity” Patent EPO 09001796,3-1211, priority PL/04.02.08/ PLA 384377608.
 • Kolesińska, Z.J. Kamiński “Sposób otrzymywania wzbogaconych enancjomerycznie produktów kondensacji z kwasów racemicznych lub kwasów o niskiej czystości enancjomerycznej”, PAT. 213306.

 

 • J. Kamiński, D. Drozdowska, B. Kolesińska, K. Wąsikowska “Sposób otrzymywania triazynowych pochodnych iperytów azotowych”, PAT. 216548.

 

 • J. Kamiński, B. Kolesińska, J. Kolesińska, P. Rovero, W. Kaca, S. Grabowski, I. Konieczna „Sposób funkcjonalizowania powierzchni ciał stałych”, PAT. 214990.

 

 • J. Kamiński, B. Kolesińska, J. Kolesińska, K. Jastrząbek „Nowe związki, sole N-triazynyloamoniowe oraz ich zastosowanie”, PAT. 211025.

 

 • J. Kamiński, B. Kolesińska, J. Kolesińska, K.Jastrząbek “Sposób wytwarzania tetrafluoroboranów N-(2,4,6-triazynylo-amoniowych”, PAT. 197559.

 

 • J. Kamiński, B. Kolesińska, A.M. Papini, J. Kolesińska, K. Jastrząbek „Sposób wytwarzania soli N-(2,4,6-triazynylo-1)amoniowych”, PAT. 211516.

 

 • J. Kamiński, B. Kolesińska, M. Cierpucha „Sposób wytwarzania odczynnika kondensującego immobilizowanego na podłożu polimerowym”, PAT. 192986.

 

 • J. Kamiński, B. Kolesińska, J.E. Kamińska ”Sposób wytwarzania półproduktów użytecznych w syntezie Paclitakselu”, PAT. 194032.

 

 • J. Kamiński, B. Kolesińska, J.E. Kamińska „The method for production of semi-finished products useful in synthesis of Paclitaxel” PCT Int. Appl. WO 2004056790 A1, C.A., 2004, 141, 106635.

 

 • J. Kamiński, B. Kolesińska, J. Kolesińska, K. Jastrząbek, A.M. Papini, R. Bianchini,
  G. Sabatino „Process for the preparation of N-triazinylammonium salts” PCT/EP2005/055793, WO/2007/051496.

 

 • J. Kamiński, Kolesińska, J. Kolesińska, K. Jastrząbek „p-Toluenosulfonate salt of N-Methyl-N-(3,5-dimethoxy-2,4,6-triazinyl-1-yl)-morpholine and related compounds for use as condensing reagent in peptide synthesis” EP-05006473.2-2117 PCT, C07D 251/45.

 

Zgłoszenia patentowe

 

 • J. Kamiński, B. Kolesińska, J. Frączyk, A. Gzik, M. Walczak, M. Świontek, W. Lipiński, J. Kościuk, A. Chaberska „Sposób otrzymywania czwartorzędowych soli N-(4,6-dipodstawionych-1,3,5-triazyn-2-ylo)-amoniowych kwasów sulfonowych” Zgłoszenie patentowe nr. P-416560.